Author Archives: mb

کاربرد رنگ اپوکسی در مخازن

عایق رطوبتی اپوکسی – محافظ ضد خوردگی W-29 W-29 پوشش اپوکسی – محافظ ضد خوردگی معرفی: محصول »29-W »پوششی آب بند و ضد خوردگی ایجاد می نماید. این محصول دو جزیی و بر پایه رزین اصالح شده اپوکسی بدون حالل تولید شده است و در تماس با آب خام یا آب شرب نیز انتشار آالینده […]