ساخت تانکر ماشینی به صورت بیضی بخش پنجم

هم اکنون عدسی ها امده است – بدنه مخزن ماده شده و میبایست بدنه هارا کنار هم خالکاری کرد .

هنگام خالکاری بدنه ها به عرض منظم بدنه توجه باید نمود به این معنی که ابعاد قسمت بالاو پائیین بدنه هم اندازه باشد. هنگان خالکاری بدنه میبایست بدنه هارا به جهت مقاوم مخزن و همچنین سهولت جوشکاری حداقل 1/5 الی 2 سانت روی هم قرار داده وسپس خالکاری نمائید نام این روی هم رفتگی به اصطلاح (ower lab) اورلب میباشد . برای اینکه هنگام پایان کار یعنی گرد کردن مخزن کمترین خطا را داشته باشیم بهتر است 1 متر از انتهای بدنه بدونه خالکاری رها شود .

keyboard_arrow_up