ساخت تانکر ماشینی به صورت بیضی بخش چهارم

دراین بخش پس از برشکاری نوبت لبه زدن است .لبه زدن باعث میشود کنج های مخزن به صورت اورلب قرار گیرد اورلب باعث استحکام مخزن میشود .

حال اینکه برای لبه زدن ،چون عدسی ها به صورت بیضی میباشد و در واقع مرکز واحدی ندارد (در عدسی های گرد چون مرکز وجود دارد بوسیله لبه زدن دورانی بدون دخالت دست دستگاه لبه زن عدسی هارا لبه دارمی کند) میباسیت بوسیله اچار لبه زن با دست در چند مرحله لبه های عدسی هارا خم نمائیم سپش بوسیله دو چکش سبک و سنگین به نحوی که چکش سنگین داخل لبه و با چکش سبک  از پشت ضربه میزنیم تا اینکه لبه ها به صورت یکنواخت اجرا گردد اکنون عدسی ها اماده میباشد در بخش پنجم ادامه خواهیم داد.

keyboard_arrow_up