گالری تصاویر تانکر سازی رستاک

ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) - تانکر سازی رستاک

تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۱۹
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۱۲
تصویر تانکر هوایی رستاک
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۲
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۵

ساخت تانکر زمینی و پلاستیکی (مخزن زمینی و پلاستیکی)

تانکر سازی رستاک -ساخت تانکر زمینی و پلاستیکی (مخزن زمینی و پلاستیکی) ۶
تانکر سازی رستاک -ساخت تانکر زمینی و پلاستیکی (مخزن زمینی و پلاستیکی) ۷
تانکر سازی رستاک -ساخت تانکر زمینی و پلاستیکی (مخزن زمینی و پلاستیکی) ۵
تصویر تانکر سازی رستاک -ساخت تانکر زمینی و پلاستیکی (مخزن زمینی و پلاستیکی) ۱
تانکر سازی رستاک -ساخت تانکر زمینی و پلاستیکی (مخزن زمینی و پلاستیکی) ۲
تانکر سازی رستاک -ساخت تانکر زمینی و پلاستیکی (مخزن زمینی و پلاستیکی) ۳
تانکر سازی رستاک -ساخت تانکر زمینی و پلاستیکی (مخزن زمینی و پلاستیکی) ۴

ساخت انواع تانکر چرخدار (یدک کش)

تانکر سازی رستاک - ساخت انواع تانکر چرخدار (یدک کش) ۳
تانکر سازی رستاک - ساخت انواع تانکر چرخدار (یدک کش) ۲
تانکر سازی رستاک - ساخت انواع تانکر چرخدار (یدک کش) ۱

ساخت تانکر ماشینی

تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر ماشینی ۶
تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر ماشینی ۱
تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر ماشینی۲
تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر ماشینی ۹
تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر ماشینی ۸
تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر ماشینی ۵
تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر ماشینی ۴
تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر ماشینی ۳

ساخت انواع سیلوی ذخیره سیمان و غلات

تانکر سازی رستاک - ساخت انواع سیلوی ذخیره سیمان و غلات 4
تانکر سازی رستاک - ساخت انواع سیلوی ذخیره سیمان و غلات 2
تانکر سازی رستاک - ساخت انواع سیلوی ذخیره سیمان و غلات 8

درصورت وجود هرگونه پرسش در این زمینه لطفا با ما تماس بگیرید، تلفن های تماس:

09104700363 و 09121051031 و 09391051031 با مدیریت جناب آقای ابوالفضل برادران کردکندی