تفاوت تانکر های فلزی با پلاستیکی قسمت 2

‌تفاوت‌های اساسی مخازن پلاستیکی وفلزی ….قسمت دوم
به نام خدا
در مقایسه مخازن پلاستیکی وفلزی مهمترین واصلی ترین دغدغه ما در درجه اول سلامت وبهداشت آن میباشد.
درقسمت قبل به مواد اولیه اشاره کردیم که ناگفته پیداست مواد نفتی وشیمیایی در هر صورت سلامت انسان را تحدید خواهد نمود.
این تهدید چه درمخازن نگهداری اب چه در انتقال آب ویا حتی در وسایل ولوازم خورد وخوراک نیز همین‌گونه است.
متاسفانه امروز به طور عجیبی به سمت استفاده از لوازم پلاستیکی سوق داده شده ایم وحاضر نیستیم درمورد خطرات آن کوچکترین مطالعه ای داشته باشیم.
چه بسا امروزه بخش اعظمی از سرطان‌هایی که گریبان گیر آن شده ایم مربوط به همین لوازم وسایل پلاستیکی است،که مخازن پلاستیکی هم جلودار این مسئله میباشد که با وضوح وبداهتی که داراست با رودربایستی کامل از کنار آن می‌گذریم وحاضر به کوچکترین تآمل نیستیم.
دراین مجال سعی داریم درحد امکان گذشته از به صرفه بودن یانبودن استفاده از آن عزیزان را از خطرات آن آگاه سازیم.ود ر قسمت‌های بعدی به طور تخصصی تر به مسائل آن خواهیم پرداخت.
با ما همراه باشید