راهای موفقیت کسب وکار درحرفه تانکر ومخزن سازی…. مقدمه..

درمقدمه میبایست به عرض برسانم که اصولا در هر کسب و کاری ارامش محیط وارامش جامعه وکشور یکی از ارکان مهم موفقیت در هر امری من جمله کسب وکار میباشد.
ووجود نا امنی واختشاش ودرگیری وهر مسئله ای که جامعه را ملتهب کند، راههای پیشرفت و موفقیت در هر مقطعی را سخت و دشوار میسازد.
وبه همین منظور دشمنان ورقیبان هر کشوری برای اینکه جلوی پیشرفت کشوری رابگیرند معمولا ازاین برنامه های زشت و کثیف تدارک دیده وهزینه مینمایند.
وبه طور خلاصه وقتی در جامعه ای التهاب و اختشاش حاکم شود.پیشرفت علمی ورزشی اقتصادی با مشکل مواجه میشود.
از اینرو نه تنها نیروی انتظامی بلکه وظیفه تک تک ما است که مراقب امنیت وارامش کیان خود باشیم.تا بتوانیم استارت یک کسب و کار موفق را بزنیم…….به امید خدا