راه های موفقیت کسب و کار در حرفه تانکر و مخزن سازی قسمت دوم

در این حرفه ابتدایی ترین مرحله اموختن جوشکاری است.
البته جوشکاری مخزن وتانکر وشیوه ان با تمام جوشکاری ها متفاوت است.به این معنی که مثلا جوشکار درب وپنجره واسکلت الزاما نمیتواند جوشکار مخزن باشد..چرا که در جوش مخزن نکته مهمی به نام استحکام واب بندی وجود دارد که در جوشهای دیگر فقط استحکام اهمیت دارد واب بندی اهمیتی ندارد….
ونکته مهم این مسئله اینجاست .که الزاما هر جوش محکمی اب بندی نیست.ولی حتما هر جوش اب بندی حتما استحکام کافی هم دارد!!
بهتر است کسی که قصد اموزش جوشکاری دارد از م اکز فنی وحرفه ای شروع کرده وهمزمان در یک تانکر سازی هم تجربیات جوش را کسب نماید.
این شیوه از روند اموزش همزمان تئوری جوش وعملی ان را همزمان عملا خواهد اموخت.وبا اصطلاحات انواع جوش اشنا خواهد شد…
این بحث ادامه دارد…….