راهکار موفقیت کسب وکار در حرفه تانکر و مخزن سازی _قسمت پنجم

امسال را رهبر معظم انقلاب سال مهار تورم .رشد تولید نامگذاری نمودند.
قسمت دوم این نام یعنی رشد تولید نشانگر اهمیت تولید در کسب کار است.
تولید یعنی تبدیل مواد اولیه وخام به شیئی که به عنوان ابزار .وسیله.یا بخشی از ان تبدیل شود.
لازم است بدانیم که مواد اولیه مورد نیاز ما عمدتا در داخل استخراج وتولید میشود.وبه نظر میرسد باید کمتر دستخوش تورم وگرانی گردد.ولیکن متاسفانه وجود دلالها ولابی های این صنعت مزاحم حقیقی ومسبب اصلی تورم میباشند.
پس بهتر است برای مقابله با این معضل مواد اولیه را به طور عمده از تاجر یانماینده اصلی وبهترین متریال راخریداری نمود.
همانطور که در بخش قبل هم عرض نمودم با استخدام نیروی ماهر که خبره تولید وصیاد لحظه باشد رابا حقوق مکفی بهترین وارزانترین وسیله یعنی همان مخزن مورد نیاز جامعه را تولید وعرضه نمود.
وداین صورت اصلا نگران تقاضا وبازار فروش وسفارش این کسب وکار نباشید.چرا که با رعایت این مسائل وموارد به زودی از معروفترین این صنعت خواهید بود.
در قسمت بعد درمورد جزئیات تولید موفق صحبت خواهیم نمود.