مخزن ویا تانکر چیست وانواع ان کدام است؟

این موضوعیست که عنوان گردید وانواع ان هم به اختصار ذکر گردید.
اولین ان مخزن هوایی اعلام گردید.
مخزن هوایی….
همانطور که از نامش پیداست مخزنی است که در روی زمین نیست.ودر ارتفاع قرار دارد.
این نوع مخازن در اکثر کشور ها هم به چشم میخورد.مثلا در کشورهای اروپایی امریکایی صنعتی پیشرفته وهمچنین درحال پیشرفت یا همان جهان سومی هم مورداستفاده قرار میگیرد.
پس این ن‌ع مخازن باید استفاده مهمی داشته باشد…..
بله
استفاده مهمی دارد.وان اینکه بدون استفاده از هیچ نوع انرژی اب را با فشار مورد نیاز در اختیار شما قرار میدهد.
معمولا درکنار چاه اب قرار میگیرد.وبا یک بار پمپاژ کردن اب داخل مخزن بافشار مورد نیاز در اختار قرار میگیرد.
ازاین نوع مخازن در زمینهای کشاورزی.صنایع ومنازل مسکونی ومجتمعها استفاده میشود.
مدام نیاز نیست پمپ ی روشن خاموش گردد وبا استفاده از در ارتفاع قرار دادن مخزن فشار تامین میگردد.
این مخازن چون در معرض دید قرار میگیرد.سعی میشود حدالمکان زیبا وخوش نما ساخته شود.در مبحث بعدی انواع ان را توضیح خواهیم داد.
وسلام